What is in the package json file
Front-end xoay quanh

Trong file package.json thì có những gì?

Khi làm việc với các Web app phần FE, chắc các bạn cũng có nhiều câu hỏi, tại sao lại có file này được gen ra, file kia được gen ra. Và trong đó có 1 file rất quan trọng đó là package.json mà chắc chắn các bạn phải hiểu để làm việc được tốt hơn.